اين دفتر مجازي را تازگي صاحب شده ام. به شوق همان دفترهاي سفيد روز اول مدرسه كه جلد مي گرفتم و چند صفحه اول را با خودكار قرمز خط كشي مي كردم اين صفحه را هم آماده مي كنم تا چه پيش آيد.