پير روردي  شاعر فرانسوي است كه در 1960 در 71 سالگي مرد. شعر هاي نابي دارد. پر از تصاوير زيبا با حال و هواي سوررئاليستي. آراگون در باره اش گفته است كه او استاد همه ما بود. اين هم دو شعر كوتاه و زيبا از او از مجموعه «آخر اما دل يكي است» نشر باغ با ترجمه خودم .

 خورشيد

 

از اين جا كسي گذشته

                  و آهي را در اين اتاق جا گذاشته.

زندگي رخت بر بسته

خيابان

   پنجره اي باز

         رگه اي آفتاب

                   بر دشت سبز.

                                                    —

 

ناودان

 

بر هر ناوداني

                  آويزان از بام،

                 دستي

                شعري

               نوشته است.

ناودان پر از الماس

                      پرنده ها بر آن نك مي زنند.

                                                                    —