دوستان عزيزي پس از خواندن شعر مگاف چه در كامنت ها و چه از طريق تلفن سئوال كرده اند كه هايكو چه رابطه اي با شعر كوتاه دارد و خواسته اند در اين باره توضيحي بشنوند. بگذريم از اينكه آدرس را چندان درست نيامده اند و توضيحات نه چندان كارشناسانه خواهند شنيد به هرحال بايد بگويم كه هايكو به نظر من فقط ژاپني است چون براي خود اصول و ترتيبي دارد كه فقط در چهارچوب زبان و فرهنگ ژاپني است كه قابل اجراست. حتي به فرض اگر در زبان ديگري هم بخواهد اجرا شود( رعايت تعداد هجا ها تصوير سازي هاي ويژه به خصوص از طبيعت و فشردگي و ايجاز كه هايكو را تبديل به فلاش يك ثانيه اي دوربين مي كند كه حاصل آن عكسي باشد كه جزئيات زيبا و دلپذيرش را بايد ذهن خواننده بگردد و پيدا كند.) باز در نهايت اگر  هايكو ناميده شود بدلي است از هايكوي اصلي. اما شعر هاي كوتاه زيادي در زبان هاي گوناگون سروده مي شوند كه شاعرانشان ترجيح مي دهند نام هايكو بر آن بگذارند مثل همين دو شعري كه من از مگاف نقل كرده ام. اين جا ديگر بايد اين نام گذاري را گذاشت به سليقه شاعر و محبتي كه به هايكو دارد و دلش خواسته شعرش را با آن نام بسرايد والا حاصل كار شعر كوتاه است و بس.

نمي دانم توانستم مختصر كمكي براي يافتن پرسش دوستان بكنم يانه. سپاس از لطف و توجه مهربانانه برومند و رضواني عزيز و ديگر ياران.