مجموعه » مرده اي به كشتن ما مي آيد» منتخبي است از شعر هاي رسول يونان كه از دفتر هاي شعري او گرد آورده ام و همچنين ترجمه برخي ازر اشعار اوست از تركي به اضافه نزديك به بيست شعر چاپ نشده اش. سه شعر زير از هين كتاب است:

داستان من

عشق

شكل هاي بسيار دل انگيزي دارد

مثل گل سرخ

در دست دختري زيبا

مثل ماه

بالاي كلبه اي برفي

اما من

گوش بريده ونسان ونگوگم

شكل تلخي از عشق.

—————-

كلاهي

كلاهي بر شن هاي ساحل

نمي تواند مال فرشته اي باشد

و هيچ كس نيز

دلفيني را

با كلاه نديده است

و يا…

من فكر مي كنم

مال مردي است شاعر

كه دريا را

در پنداشته است

دري

به يك مهماني خصوصي

————————-

تو

تو آسوده نشسته اي

و دريا

چون پيشخدمتي مهربان

پاهايت را مي شويد

و من

زير سايباني زرد

به گيسوي تو مي انديشم.

آن را

خواهند بريد

و در ادامه داستان

تو در آشپزخانه اي دور

ميان ظرف هاي كثيف گم مي شوي.

پايان تمام داستان ها غم انگيز است.

————————