دراین خانه چند روزی بسته شد و بار دیگر گشوده شد. چرا؟ به جواب نگرفتن چرا ها عادت داریم. دوستان دیدار دوباره تان مبارک.