کتاب » ترا دوست دارم چون نان و نمک» به چاپ یازدهم رسید و با طرح جلد جدیدی منتشر شد. این کتاب برایم بسیار عزیز است. چون پیش از همه اثر شاعر محبوبم ناظم است و دوم این که اولین ترجمه می از سری عاشقانه هاست و سوم این که اشعارش هرگز از من جدا نشده اند.

عطر همه سو پراکنده گل سرخ

عطر همه سو پراکنده گل سرخ

پچ پچه دریا

پاییز رسیده است با ابرهایش و زمین صبورش

عشق من،

سال ها سپری شده است.

ما از چنان روزهایی گذشته ایم

که می توانستیم هزارساله شویم

و هنوز کودکانی هستیم

با چشمان گشاده از حیرت

دست در دست هم

پا برهنه

در آفتاب می دویم.

ساعت 9

ساعت 9

زنگ میدان شهر به صدا در آمد.

در های بند را چند دقیقه دیگر می بندند.

زندان امروز کمی دیر کرده است.

… هشت سال

زندگی یعنی امید عشق من،

زیستن،

مشغله ای است جدی، درست مانند دوست داشتن تو.

از فراز بام خانه ها…

از فراز بام خانه ها در شهر دوردست من،

از درون دریای مرمره،

ازمیان پاییز غم زده،

صدای تو آمد،

گرم و روان

تنها سه دقیقه،

و بعد تلفن خاموش شد.